Algemene gebruiksvoorwaarden 

Artikel 1: Eigendom en wijziging Website

De Website www.ritaciarlo.be (hierna “de Website”) wordt beheerd door en is eigendom van Kindercoaching en huiswerkbegeleiding, opgericht door Rita Ciarlo - gevestigd te Ringlaan 18/2 te 3630 Maasmechelen, hebbende als ondernemingsnr. 0680.874.771 - (hierna de “Coach”).

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Website kan u een email sturen naar het volgende adres: [email protected]  

De Coach behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ten allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigingen. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van de Website impliceert dat "de gebruiker" van de Website (incl. doch niet beperkt tot de loutere internetbezoeker, klant, adverteerder, etc.) de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Website, incl. van de aangeboden producten en diensten, volledig en onherroepelijk aanvaardt.

Artikel 2: Intellectuele Eigendomsrechten

Alle bestanddelen van de Website (incl. doch niet beperkt tot teksten, logo's, foto’s, tekeningen, beeld, geluid, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan De Coach of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar de van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Website zelf, noch de op de Website aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bezoeken), mogen worden gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de Coach.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

De Coach waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door De Coach zelf op de Website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen.

De Coach is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

De Coach is evenmin verantwoordelijk voor directe of indirecte schade of eender welke schade doe veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie.

De Coach is niet verantwoordelijk voor links naar Websites die door anderen worden beheerd. De Coach kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van de Website doet de Coach zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. De Coach kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen op de Website.

Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden noch enige informatie op de Website dient te worden geïnterpreteerd als een bedoeling om een contract of overeenkomst van welke aard dan ook tussen de Coach en enige gebruiker van deze Website te doen ontstaan.

Artikel 4: Privacy

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt de Coach zich het recht voor haar Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt de Coach de gebruiker aan regelmatig op de Website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacyverklaring.

Artikel 5: Afstand

Het ontbreken van het afdwingen door de Coach van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het ondernemen van enige actie ten aanzien van een bezoeker van de Website in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een bezoeker.

Artikel 6: Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

Artikel 7: Bevoegde Rechtbank en Toepasselijk Recht

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden werd opgesteld, is te interpreteren en wordt beheerst door en in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.  Algemeen
Kindercoaching en huiswerkbegeleiding is opgericht door Rita Ciarlo - gevestigd te Ringlaan 18/2, 3630 Maasmechelen, hebbende als ondernemingsnr. 0680.874.771 - (hierna de “Coach”) en richt zich op het coachen van kinderen en ouders, evenals het organiseren van workshops, trainingen, lezingen, huiswerk -en studiebegeleiding (hierna de “Diensten”).
2.  Toepasselijkheid
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “AV”) regelen de verhouding tussen de Coach en haar Klanten welke beroep doen op haar Diensten. Onder Klant dient te worden begrepen de ouders/voogd/verzorgers van een minderjarig kind of iedere andere partij die beroep zou doen op de Dienstverlener (m.u.v. de minderjarige). Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn deze AV van toepassing op alle door de Coach geleverde diensten en goederen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen. De Coach is slechts gebonden door de bepalingen van de door haar aanvaarde opdrachten en van deze AV. De toepassing van iedere andere bepaling is uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt meer bepaald voor elke schriftelijke of mondelinge mededeling of onderhandeling die dateert van vóór de aanvaarding van een opdracht.
3.  Overeenkomst
De overeenkomst tussen de Coach en de Klant komt tot stand vanaf de uitdrukkelijke aanvaarding door de Coach van de aan haar toegekende opdracht. 
4.  Annulering
Kosteloze annulering is enkel mogelijk indien de annulering gebeurt minstens 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van de te leveren Dienst.  Diensten die laattijdig worden geannuleerd door de Klant zullen volledig (i.e. overeenkomstig het aangekondigde tarief) aan deze laatste worden aangerekend. Annuleringen dienen per e-mail ([email protected]) te gebeuren.  
5.  Tarieven
Voor een overzicht van de van toepassing zijnde tarieven voor de respectieve Diensten verwijst de Coach naar het hoofdstukje “tarieven” op haar website. De tarieven kunnen eveneens per email of via het contactformulier worden opgevraagd. De Coach behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Eventuele tariefwijzigingen worden minstens 1 maand vooraf meegedeeld aan de Klant. Kort overleg, telefonisch of per mail, wordt niet afzonderlijk aangerekend. Indien het overleg echter meer dan een kwartier zou bedragen, zal de Klant een afspraak dienen te maken met de Coach die overeenkomstig de van toepassing zijnde tarieven zal worden aangerekend. 
6.  Betalingsvoorwaarden
De Diensten worden maandelijks gefactureerd aan de Klant. De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum. Ingeval van wanbetaling zullen interesten worden aangerekend aan de Klant conform de wettelijke interestvoet en dit vanaf de eerste ingebrekestelling alsook een administratieve kost voor de afhandeling van de wanbetaling. 
7.  Aansprakelijkheid
De Diensten verleend door de Coach maken slechts een middelenverbintenis uit. Hoewel de Diensten steeds oplossingsgericht zijn, kan een succesvol resultaat in geen geval worden gegarandeerd.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, kan de Coach in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden Diensten. Indien het te begeleiden kind lichamelijke en/of psychische klachten kent, raadt de Dienstverlener de Klant ten stelligste aan om voorafgaandelijk een huisarts te raadplegen.  
8.  Observatie en verslag
Op verzoek van de ouders/ de voogd cq. verzorgers van het kind bezoekt de Coach de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging mits akkoord van deze laatste(n). Dit bezoek duurt maximaal 5 kwartier. Op verzoek van de Klant kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld t.a.v. de school) worden gemaakt. Dit verslag wordt opgesteld door de Coach. De observatie en/of het verslag zal worden aangerekend aan de Klant conform de van toepassing zijnde tarieven.  
9.  Begeleiding kinderen t/m 18 jaar
De Coach is gehouden aan de wettelijke regel m.n. voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding en/of coaching. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en/of coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen en/of de begeleiding, enkel hij/zij zal instaan voor de gevolgen. De Coach kan hier in geen geval verantwoordelijk voor worden gehouden.
 
10.                  Vertrouwelijkheid
De Coach verbindt zich ertoe al hetgeen tijdens of in het kader van de coachingsessies besproken wordt, vertrouwelijk te houden. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt steeds voorafgaandelijk toestemming gevraagd aan de ouder/voogd cq. verzorger.
11.                  Intellectuele Eigendomsrechten
Alle bestanddelen van de Diensten (waaronder de teksten, logo’s, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, geluiden, databanken, namen, merken en domeinnamen) maken allen een werk uit beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, met in begrip van geregistreerde merken.  
Alle eigendomsrechten met betrekking tot de bestanddelen, waaronder de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merken, databankrecht, tekeningen en modellen, ….) behoren toe aan de Coach of werden in de Diensten geïntegreerd met toestemming van de titularissen van deze rechten.
Geen enkel bestanddeel van de Diensten, of gegevens en informatie voorzien in de Diensten mogen worden opgeslagen (tenzij vereist voor het gepast gebruik van de Diensten), gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar worden gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, gebruikt of worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coach.  
12.                  Verwerking Persoonsgegevens
De Coach verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant en de minderjarigen te verwerken overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving en haar Privacyverklaring.  
13.                  Bevoegdheid en toepasselijk recht 
De overeenkomst met in begrip van AV, wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of met deze AV, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren.