Privacyverklaring

1. ALGEMEEN  

1.1.      Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verwerken van gegevens door Kindercoaching en huiswerkbegeleiding, opgericht door Rita Ciarlo - gevestigd te Koudenbergstraat 28/3, 3630 Maasmechelen, hebbende als ondernemingsnr. 0680.874.771  (hierna de “Coach”).

 

1.2.      De Coach hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met deze Privacyverklaring. 

 

1.3.      Deze Privacyverklaring heeft als bedoeling om de categorieën van persoonsgegevens te preciseren die de Coach verzamelt in het kader van haar activiteiten. De Coach verzamelt namelijk persoonsgegevens via haar website en diensten (hierna “Diensten”). De Privacyverklaring beschrijft tevens de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld met derden. Zij definieert bovendien de verschillende maatregelen die de Coach heeft geïmplementeerd teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen.

 

1.4.      Door persoonsgegevens over te maken aan de Coach, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

 

1.5.      De Coach dient te worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016).

 

1.6.      Indien u vragen heeft m.b.t. deze Privacyverklaring of het gevoel heeft dat uw belangen niet of onvoldoende worden vertegenwoordigd kan u de Coach via e-mail contacteren:  [email protected]  

 

1.7.      In een veranderende wereld waarin de technologie voortdurend evolueert, wijzen we er u op dat deze Privacyverklaring wijzigingen kan ondergaan. We nodigen u dan ook uit om de laatste onlineversie ervan regelmatig te raadplegen en we zullen u via de website of via de andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld per e-mail) over elke aanpassing van de Privacyverklaring informeren.

 

1.8.      Gelieve te willen noteren dat de website van de Coach hyperlinks kan bevatten naar andere digitale platforms of internetbronnen, via dewelke, door middel van cookies of andere technologische middelen, persoonsgegevens kunnen worden verzameld. De Coach is in geen geval aansprakelijk voor deze websites en internetbronnen waarover zij geen controle op uitoefent. De Coach is evenmin aansprakelijk voor de verzameling, het gebruik en de verspreiding van uw gegevens door deze derden. U wordt aangeraden om de Privacyverklaring van deze andere websites en internetbronnen te bestuderen teneinde te begrijpen hoe deze derden uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 

 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DE COACH? 

 

2.1.      Uw persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u rechtstreeks (gegevens zoals uw familienaam en uw voornaam kunnen u onmiddellijk identificeren) of onrechtstreeks (gegevens zoals uw postcode of uw telefoonnummer kunnen u onrechtstreeks identificeren) geïdentificeerd kan worden. 

 

2.2.      In het kader van haar diensten verwerkt de Coach volgende gegevens:

 

o   naam, voornaam, adres van de Klant (zoals gedefinieerd in de Algemene Verkoopsvoorwaarden);  

 

o   e-mailadres en telefoonnummer van de Klant;

 

o   de antwoorden op het intakeformulier zoals ingevuld dor de Klant; 

 

o   de naam en voornaam van het minderjarig kind zoals bezorgd door de Klant.

 

 

2.3.      De Coach verwerkt uiteraard gegevens m.b.t. minderjarigen aangezien deze net de doelgroep van haar Diensten uitmaken. De Diensten worden door de Coach geleverd uitsluitend op verzoek van de Klant. In bepaalde omstandigheden kan de Coach eveneens speciale gegevenscategorieën verwerken met name gegevens met betrekking tot het welzijn van de minderjarigen (zoals bv. gegevens uit het intakeformulier). Deze laatste gegevens zullen slechts worden verwerkt met toestemming van de Klant. De persoonsgegevens m.b.t. minderjarigen en m.b.t. het welzijn worden uiteraard door de Coach verwerkt met bijzondere aandacht. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot de persoon van de Coach zelf om haar taken uit te voeren en de toegelaten doelstelling te bereiken.  

 

3. WAAROM VERWERKT DE COACH UW PERSOONSGEGEVENS? 

 

De Coach, handelt in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en verwerkt deze gegevens met het oog op:

 

o   het uitvoeren van de overeenkomst gesloten tussen de Klant en de Coach;

 

o   het gebruik met het oog op het verbeteren van de kwaliteit,  van de functionaliteiten en van de inhoud alsook van de Diensten;

 

o   het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

4. UW RECHTEN 

 

Overeenkomstig de wetgeving beschikt u over een toegangs-, verbeterings-, verwijderings- en overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens. In bepaalde gevallen heeft u eveneens het recht u tegen hun verwerking te verzetten of deze te beperken. Deze rechten zijn kosteloos en kunnen op elk ogenblik uitgeoefend worden. 


4.1.Algemene rechten 

o   Toegangsrecht: u heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en er een kopie van te ontvangen.

o   Verbeteringsrecht: we nemen alle redelijke maatregelen opdat de gegevens die we bezitten, bijgewerkt zijn en om de gegevens die foutief blijken of die niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking te verwijderen. We moedigen u aan om regelmatig uw account te openen (indien van toepassing) en uw gegevens te raadplegen om er u van te vergewissen dat ze bijgewerkt zijn. Indien u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht ons te vragen deze te verbeteren. 

o   Verwijderingsrecht (“recht om vergeten te worden”): in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer de verwerkte gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking) heeft u het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen.

o   Recht op beperking van de verwerking: u kan vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, waarna uw gegevens niet meer verwerkt zullen worden (maar wel bewaard blijven).

o   Overdraagbaarheidsrecht: u heeft het recht om te verkrijgen dat de gegevens die u ons heeft geleverd aan u worden overgedragen in een gestructureerd formaat of rechtstreeks door de Coach naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen.

o   Verzetrecht: 

Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een rechtmatig belang, heeft u het recht u hier op elk ogenblik tegen te verzetten. Weet echter dat in dit geval de Coach het recht heeft u haar rechtmatige redenen voor te leggen die de verderzetting van de verwerking motiveren. 

U heeft altijd het recht u op elk ogenblik en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van direct marketing en er kan u door de Coach geen enkele uitzondering tegengeworpen worden. Dit omvat eveneens het recht u tegen de profilering te verzetten in de mate waarin deze met direct marketing in verband staat.

Indien u één van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dient u een verzoek te sturen naar [email protected] 

 

 

4.2.Intrekking van uw toestemming

 

Wanneer de verwerking door de Coach op uw toestemming gebaseerd is, kan u deze op elk ogenblik intrekken. Deze intrekking zal de wettelijkheid van de verwerking van uw gegevens die gebeurd is tijdens de periode voor de intrekking van uw toestemming niet op losse schroeven zetten. 

 

In het kader van direct marketing betekent dit dat u zich op elk ogenblik kan uitschrijven uit de nieuwsbrieven (‘Newsletters’) en andere commerciële communicatie van de Coach. U wordt dan in “opt-out” gezet. U kan zich uitschrijven door op de uitschrijvingslink te klikken die zich onderaan elke e-mail bevindt of door een email te sturen naar [email protected]  . 

 

Gelieve er rekening mee te houden dat de uitoefening van uw verzetrecht tegen het sturen van direct marketing enkel van toepassing is voor het gegeven e-mailadres. Indien u commerciële berichten op meerdere e-mailadressen ontvangt, zal de uitschrijvingsprocedure zoveel als nodig herhaald moeten worden via de “Uitschrijven”-link die in elke e-mail staat. 

 

 

5. AAN WIE WORDEN UW WIE PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN? 

 

5.1.      De Coach geeft uw gegevens door aan de dienstverleners waarop zij een beroep doet. Zij leveren ondersteunende diensten (zoals infrastructuur- of IT-diensten, boekhoudkundige diensten, ….) . Die dienstverleners krijgen toegang tot bepaalde gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden enkel in onze opdracht en voor rekening van de Coach op. Zij mogen uw gegevens dus nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken.  

 

5.3.      Indien de Coach betrokken raakt bij een fusie, verkoop van activa, financiering, liquidatie of faillissement, of indien een deel of geheel van onze bedrijfsactiviteiten aan een ander bedrijf wordt verkocht, kunnen we uw informatie delen met dat bedrijf voor en nadat de transactie wordt afgesloten.

 

5.4.      De persoonsgegevens kunnen door de Coach doorgegeven worden aan de gerechtelijke autoriteiten, administratieve autoriteiten of andere instanties, of aan derden indien dit noodzakelijk en/of wenselijk is om zo aan de wettelijke en/of reglementaire verplichtingen te voldoen of in kader van voornoemde doeleinden.

 

 

6. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD? 

 

De Coach heeft passende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. De Coach heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, openbaarmaking of onbevoegde toegang evenals alle andere vormen van onwettige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking.

 

 

7. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS 

 

De Coach zal geen persoonsgegevens overdragen naar landen die niet beschikken over een wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de wetgeving die binnen de Europese Economische Ruimte geldt.

 

8. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD? 

 

8.1.      Wanneer uw gegevens op basis van uw toestemming verzameld worden, gebruikt de Coach deze enkel totdat u uw toestemming intrekt. Vanaf de intrekking van uw toestemming worden uw gegevens bewaard voor de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens. 

 

8.2.      Wanneer uw gegevens gebruikt worden om u de Diensten te leveren worden deze gegevens bewaard voor een redelijke periode die beperkt is tot de verwezenlijking van het doel dat bij het verzamelen ervan werd nagestreefd, met inbegrip van de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens. 

 

8.3.      In alle gevallen worden uw gegevens bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn of elke andere bewaartermijn die door de wet zou worden opgelegd.

 

 

9. INDIENEN VAN EEN KLACHT 

 

Indien u meent dat de wetgeving over de persoonlijke levenssfeer geschonden werd, heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de gegevensbeveiligingsoverheid waarvan de gegevens de volgende zijn: 

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35 1000 Brussel

Tel.: +32 2 274 48 00